پیشنهاد انتشارات گیلنا برای شناخت بیشتر رشته زبان و ادبیات کردی

پیشنهاد انتشارات گیلنا برای شناخت بیشتر رشته زبان و ادبیات کردی مقدمه ای بر معرفی رشته زبان و ادبیات کردی : زبان کردی در شاخه‎های خانواده زبانی هندو ایرانی است و با زبان فارسی قرابت بسیار دارد تا جایی که تاریخ ‎شناسان پرآوازه بر این باورند که کردهای امروز، نوادگان ادامه مطلب…

تماس تلفنی