توصیه انتشارات گیلنا در معرفی رشته ادبیات داستانی

توصیه انتشارات گیلنا در معرفی رشته ادبیات داستانی مقدمه ای بر معرفی رشته ادبیات داستانی : “یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگار قدیم …” اولین قصه‌ای که برایمان نقل کردند، به این طریق آغاز شد. از همان دوران کودکی کشش و جذبه‌اش را بر ادامه مطلب…

تماس تلفنی