با انتشارات گیلنا پی به تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن مطالب ببرید

با انتشارات گیلنا پی به تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن مطالب ببرید مطالب در ذهنشان باشد اما خوب معمولاً بعد از امتحان همه آنها را فراموش می‌کنند. این روش درس خواندن، حفظ کردن است نه یاد گرفتن. این دو با هم فرق دارند و همین تفاوت است که سیستم آموزشی ادامه مطلب…

تماس تلفنی